White/Matte

NDSAUT10D**

Nova Duo – 1x GPO + USB A/C Charging (1000mm TAG Lead)

NDSAUT10DB3*

Nova Duo – 1x GPO + USB A/C Charging (Fabric Wrap)

NDSAUT10DW1*

Nova Duo – 1x GPO + USB A/C Charging (Fabric Wrap)

NDSAAT10D**

Nova Duo – 2x GPO (1000mm Tag Lead)

NDSAAT10DB3*

Nova Duo – 2x GPO (Fabric Wrap)

NDSAAT10DW1*

Nova Duo – 2x GPO (Fabric Wrap)

NTSAUAT10D**

Nova Trio – 2x GPO + USB (30W) Charging (1000mm TAG Lead)

NTSAWAT10D**

Nova Trio – 2x GPO + USB (65W) Charging (1000mm TAG Lead)

VDSAUT10D**

Viva Duo – 1x GPO + USB Charging (1000mm TAG Lead)

VDSAAT10D**

Viva Duo – 2x GPO (1000mm TAG Lead)

VTSAUAT10D**

Viva Trio – 2x GPO + USB (30W) Charging (1000mm TAG Lead)

VTSAWAT10D**

Viva Trio – 2x GPO + USB (65W) Charging (1000mm TAG Lead)